Olympic blir ny samarbeidspartner til Bergsøy IL Handball

Bergsøy handball, er begeistra for å kunngjere eit nytt og spennande sponsorsamarbeid med Olympic Subsea, ein leiande aktør innan subsea-operasjonar og maritime tenester. 

Dette partnerskapet markerer ein betydeleg milepæl for både Bergsøy handball og Olympic Subsea. Gjennom dette sponsorsamarbeidet bidreg Olympic Subsea saman med dei andre sponsorane til at klubben kan fjerne treningsavgifta for alle barn under 10 år. Dette tiltaket vil sikre at økonomiske barrierar ikkje avgrensar moglegheitene for barn og unge i regionen til å spele handball.  

Ved å fjerne treningsavgifta for alle under 10 år, ønskjer klubben å gje fleire barn moglegheita til å delta i handballaktivitetar og dra nytte av alle fordelane idretten har å tilby, inkludert fysisk aktivitet, sosialt samvær og personleg utvikling. 

Olympic Subsea, som ei ansvarleg verksemd med sterke lokale røter, ønskjer å bidra til lokalsamfunnet og fremje sunne og aktive livsstilar blant barn og unge. Gjennom dette sponsorsamarbeidet støttar Olympic Subsea Bergsøy handball i deira initiativ for å fjerne treningsavgifta og sikre at økonomiske forhold ikkje hindrar barns deltaking i idretten. 

Bergsøy handball og Olympic Subsea er begge svært entusiastiske over dette partnerskapet og ser på det som ein moglegheit til å skape varig positiv innverknad på lokalsamfunnet. Dette sponsorsamarbeidet vil bidra til å styrke handballklubben og gi fleire barn moglegheita til å oppdage og utvikle si lidenskap for idrett.